Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Český zahrádkářský svaz je:

1.    ČZS je dobrovolné, nepolitické sdružení zájemců o zahrádkářskou činnost

  1. Svaz je samostatnou právnickou osobou a vyvíjí svou činnost v souladu se stanovami, zákony a obecně závaznými předpisy.
  2. Sídlem svazu je Praha
  3. Činnost svazu se vztahuje na území ČR.
  4. Svaz je členem Evropské ligy zahrádkářů a při jeho akcích se jeho činnost vztahuje i na místa pořádání těchto akcí mimo území ČR.

Poslání svazu

1.      Podporovat odbornou zahrádkářskou činnost, podílet se na tvorbě a ochraně životního prostředí, krajinného vzhledu, uspokojovat a hájit zájmy členů a vytvářet podmínky pro jejich aktivní odpočinek.

  1. Rozvíjet pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin, okrasných dřevin a dalších rostlin, včetně jejich zpracování a úpravy.

a)      poskytuje odborné, pěstitelské, právní, daňové, ekonomické a organizační porady související s činností svazu. Zřizuje poradny, organizuje činnost odborných instruktorů.

b)      pořádá a organizuje veřejné i svazové přednášky, školení, výstavy, soutěže, semináře, konference, zájezdy, exkurze, kulturní a společenské i jiné akce,

c)      spolupracuje s občanskými sdruženími, vytváří zájmové kroužky mládeže, rozvijí spolupráci s neorganizovanými zahrádkáři a umožňuje jim dle jejich zájmu spoluúčast na akcích svazu,

d)      propaguje zahrádkářskou činnost na veřejnosti, vydává vlastním nákladem nebo ve spolupráci s dalšími vydavateli časopisy, odbornou a organizační literaturu, videokazety, elektronické nosiče informací,

e)      zřizuje fondy k podpoře zahrádkářské činnosti,

f)        za účelem co nejširšího uspokojení zájmů o organizované zahrádkářství, usiluje o získání pozemků a jejich trvalé využití pro zahrádkářskou činnost,

g)      organizuje účast při projednávání návrhů zákonů a vyhlášek dotýkajících se činnosti svazu,

h)      spolupracuje s organizacemi podobného zaměření v zahraničí,

i)        zřizuje a provozuje zpracování zahrádkářských produktů.

 

Územní orgány jsou

1.      Základní organizace pro větší územní celky vytvářejí územní rady. ÚR ČZS tvoří předseda nebo zvolený zástupce ZO a jejich počet stanoví podle potřeby a finančních prostředků na dobu 5 let.

  1. Územní orgány jsou:

a)      územní rada

b)      představenstvo územní rady

c)      revizní skupina

  1. Územní rada se schází nejméně jednou ročně. Musí být také svolána, požádá-li o to 1/3 členů územní rady.